Pozvánka na řádnou valnou hromadu konanou 30.6.2022

Vážený akcionáři, vážená akcionářko,

představenstvo společnosti Amplla a.s., se sídlem Šafaříkova 1737, 539 01 Hlinsko, IČ 28485408, vedené pod spisovou značkou u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B 2843 (dále jen "Společnost"), tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti.

Valná hromada se bude konat: 30. 6. 2022 od 14:00
na adrese: Amplla Showroom Praha, Vinohradská 36, 120 00 Praha

Místem jednání představenstva je náš nově otevřený showroom, kde se můžete mimo zákonem stanovený program valné hromady seznámit se všemi 19-ti výrobky, které nyní uvádíme na trh. Po ukončení valné hromady bude prostor setkat se nejen s členy představenstva, ale také se zakladateli společnosti.

Přílohou Vám zasíláme také účetní závěrku za rok 2021 a zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku

V Praze dne 1.6.2022
MgA. Přemysl Kokeš

Pořad jednání:

 1. Zahájení valné hromady

 2. Volba orgánů valné hromady

 3. Schválení programu jednání valné hromady

  Návrh usnesení:
  Valná hromada volí předsedu, sčitatele, ověřovatele a zapisovatele a schvaluje program jednání valné hromady.

 4. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a zprávy dozorčí rady

  Návrh usnesení:
  Valná hromada bere na vědomí Informace ze zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku (výroční zpráva) a ze zprávy dozorčí rady Společnosti.

 5. Schválení účetní závěrky za rok 2021 a zaúčtování ztráty

  Návrh usnesení:
  Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření Společnosti za rok 2021 ve výši ..............Kč a schvaluje zaúčtování ztráty na účet ztrát minulých let 429.

 6. Informace dozorčí rady Společnosti o informacích, které obdržela dle § 55 odst. 4 ZOK

  Návrh usnesení:
  Valná hromada bere na vědomí informace dozorčí rady Společnosti o informacích, které obdržela dle § 55 odst. 4 ZOK.

 7. Závěr valné hromady.

Příloha:

 1. účetní závěrka za rok 2021

 2. zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku na řádnou valnou hromadu společnosti Amplla

Košík (0)

Váš košík je tak prázdný...